Terapiformer

KBT

Kognitiv och beteendeinriktad terapi utgår ifrån att våra tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner påverkas av mönster som grundläggs tidigt i livet. 

Terapin tar sikte på att förstå och förändra de mönster som på olika sätt är destruktiva för individen. Det kan handla om att förändra föreställningarna om sig själv och omvärlden. Att förändra sitt beteende. Eller att utveckla nya förhållningssätt till problematiska upplevelser, t ex olika former av stress- och ångesthantering.

Hur går terapiformen till?

Terapimetoden är målinriktad, vanligtvis tidsbegränsad och bygger på en samarbetsrelation mellan terapeut och patient. Den är lösningsfokuserad och utgår från situationen här och nu. 

Historiska återblickar görs för att förstå hela problembilden i sitt sammanhang samt för att bearbeta viktiga händelser. Vid allvarligare problem, svårare livshistoria eller traumatiska upplevelser, krävs en djupare bearbetning som pågår över längre tid. 

Vanligt är att kognitiva terapeuter använder olika tilläggsmetoder, t ex mindfulness. KBT är en etablerad och välbeprövad terapiform som bygger på modern forskning. 

Studier visar att metoden är effektiv vid ett flertal psykiatriska diagnoser, däribland depression och olika ångesttillstånd.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT är en utveckling av KBT och använder bl. a. acceptans- och mindfulnesstrategier för att öka individens tankeflexibilitet och beteenderepertoar. 

Inom ACT strävar man efter kontakt med nuet fullt ut, som en medveten människa, samt att utifrån den aktuella livssituation som man befinner sig i, göra val som skapar större mening i livet. 

ACT syftar till att hjälpa människor att hitta ett förhållningssätt till tankar, känslor och händelser inte bara för att minska sina problem utan också för att leva ett rikt och värdefullt liv. 

I ACT betonas öppenhet och acceptans av allt som pågår i vårt inre, snarare än att försöka kriga mot eller tukta det. Man lär sig att inte reagera impulsivt på de tankar och känslor som kommer upp utan istället agera utifrån vad situationen kräver. Att handla utifrån vad som är sunt och ändamålsenligt och att inte fastna i grubbleri, negativa känslor och upplevelser. 

Metoden använder metaforer, paradoxer och upplevelsemässiga övningar och genom dessa lär sig klienten att förhålla sig hälsosamt till sina tankar, känslor, minnen och fysiska förnimmelser som tidigare kanske har väckt fruktan eller undvikits. 

Klienten får också arbeta med att skapa en större klarhet om sina personliga värderingar för att kunna skapa ett mer meningsfullt liv.

ACT är en evidensbaserad behandling som har visat sig vara effektiv inom flera användningsområden b la långvarig smärta, kroniska sjukdomar, ätstörningar, stress och depression. Metoden är även användbar för att minska ångest och för att stärka relationer.

Par- och familjeterapi på systemisk grund

Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina relationssvårigheter. 

Paret/familjen kan ha fastnat i negativa tankar och beteenden som man inte har lyckats bryta själv. Frågorna kan handla om dålig kommunikation, utebliven närhet, otrohet och svartsjuka eller om olika åsikter beträffande ekonomi och barnuppfostran. Nästan alla parrelationer har potentialen att bli bättre, förutsatt att parterna är villiga att lägga ner tillräckligt arbete och att de vill engagera sig för detta.

Par- och familjeterapi på systemisk grund utgår från att familjen är ett system där alla delar är viktiga och kommunikationen mellan dem är avgörande för att systemet skall fungera så smärtfritt som möjligt. 

Alla system har en inneboende kraft till att bevara sig själv och detta kan medföra att systemet kommer i obalans när omgivningen förändras. När familjen/paret är i obalans kan det vara bra att ha en samtalspartner som kan hjälpa till att hitta nya sätt att kommunicera och nya lösningar på familjens situation.

Par- och familjeterapi kan också vara bra för att utveckla eller fördjupa en relation eller lösa konflikter.

Schematerapi

Schematerapi utgår från att våra beteenden styrs av hur vi uppfattar oss själva och omvärlden kopplat till vår samlade erfarenhet av hur vi bäst hanterar olika situationer. 

När är schematerapi en bra terapiform?

Schematerapi är en bra terapiform för mer långvariga eller återkommande problem. 

Det kan handla om svårigheter med att hantera och upprätthålla relationer, svårigheter med att bryta återkommande beteenden eller starka känslomässiga svängningar som ställer till problem i vardagen.

Svåra erfarenheter kan leda till destruktiva livsmönster som är knepiga att bryta. Schematerapibehandling kan vara en väg att förstå sig själv och komma vidare. 

Hur går schematerapi till?

Schematerapi innebär ofta en längre tids terapi. Vi ägnar mycket tid åt att försöka förstå hur de beteenden och förhållningssätt som upplevs som problematiska här och nu, har lärts in och tittar på hur tidiga relationer till föräldrar och andra viktiga personer har sett ut. 

En grundläggande tanke i schematerapin är att negativa livsteman (scheman) uppstår till följd av att viktiga behov inte har blivit tillfredsställda. Klienten behöver dels lära sig att identifiera vilka otillfredsställda behov han eller hon har, dels lära sig att agera på ett sätt som leder till behovstillfredsställelse. Till exempel våga ha en relation utifrån exemplet ovan.

I schematerapin arbetar terapeut och klient tillsammans med att förstå klientens behov. Terapeuten utgör under terapin en trygg och empatisk bas som klienten kan knyta an till och vilken gör sitt yttersta för att bemöta klientens eftersatta behov. 

Syftet är att klienten på sikt ska lära sig hur han eller hon själv kan agera för att få sina behov tillfredsställda. 

Schematerapi vilar på vetenskaplig grund och har i studier visat sig ha mycket goda effekter för personer med mer långvarig problematik som ofta innebär svårigheter att hantera relationer. 

Det kan till exempel handla om emotionell instabilitet (borderline), starka behov av att hävda sig och vara perfekt (narcissistisk personlighet) eller långvariga tillstånd av tomhet och nedstämdhet. Schematerapi lämpar sig också väl för par som fastnat i långvariga destruktiva mönster.

EMDR (traumabearbetning)

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) är en behandlingsmetod för traumatiska minnen och de konsekvenser som dessa minnen har fått.

Psykologiska trauman kan beskrivas som allvarligare händelser av olika slag, t ex överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Vid ett trauma överväldigas man av starka känslor och det normala sättet, att reagera och bearbeta information på, sätts ur spel. 

Vanliga symtom efter trauman är mardrömmar, flashbacks och en förhöjd känslighet för sådana stimuli som påminner om händelsen.

Hur går EMDR-behandling till?

Vid EMDR-behandling används bilateral stimulering, vanligtvis ögonrörelser, för att bearbeta traumat. Man kan ännu inte förklara exakt hur och varför det fungerar men mycket tyder på att ögonrörelserna skapar ett speciellt avslappnat tillstånd i informationsbearbetnings-systemet. 

Detta underlättar bearbetning av de traumatiska minnena och skapar förutsättningar för att nya tankar och perspektiv ska kunna ta plats. EMDR-behandlingen tycks kunna hjälpa centrala nervsystemet att släppa fixeringen.

EMDR har vetenskapligt påvisad effekt och är numera en internationellt erkänd psykoterapeutisk metod för behandling av traumatiska minnen och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Psykodynamisk individualterapi

I denna terapiform söker man tillsammans med psykoterapeuten förstå sin inre och yttre värld, sin relation till andra och sina känslor för dem. 

Man undersöker hur de problem man har kan hänga samman med livssituationen nu och tidigare i livet. Med större medvetenhet om sig själv, sina önskningar, känslor, upplevelser, behov och motiv ökar förmågan att förstå och påverka sitt liv.

Tankar, känslor och handlingar kan förändras. I terapin får du nya verktyg för att förstå dig själv, andra och livet, vilket ger dig större handlingsfrihet. På så sätt kan du lösa problem och bli fri från symtom. 

När passar psykodynamisk individualterapi som behandlingsform?

Psykodynamisk psykoterapi är bra för personer som lider av de flesta psykiatriska tillstånd samt för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själva. 

Det kan vara kriser, depression, ångest, trauman, relationsproblem, eller identitetsproblematik. Du kan även söka psykoterapi vid olika former av livskriser eller stressrelaterade sjukdomar. 

Vid svårigheter i viktiga relationer – med din partner, dina föräldrar, dina barn eller med dina vänner – kan psykoterapi också vara till hjälp.

Ungdomspsykoterapi (14 – 20 år) 

Denna terapi kan handla om ett fåtal samtal eller en längre kontakt beroende på situation och behov. Även en kort kontakt kan så ett frö som kan avhjälpa framtida svårigheter och lidande eller lämna en dörr på glänt för att söka hjälp senare i livet. 

Psykoterapeutens roll

Terapeuten arbetar vägledande och terapeutiskt med unga människor och måste kunna förmedla att han eller hon har något att erbjuda. Det gäller att skapa en relation och att ingjuta hopp om att en förändring är möjlig.

Terapeuten som person blir en viktig förebild. I en ungdomspsykoterapi krävs en aktiv, kreativ och fritänkande psykoterapeut. 

Olika anledning till att ungdomar söker terapi

Ungdomsåren i sig med skapandet av en egen identitet väcker frågor och ställer nya krav, som i sig kan vara svåra för den växande människan. Påfrestande livshändelser eller tidigare trauman. Kriser såsom sjukdom, separationer och förluster av olika slag. Oro, rädslor och ångest som hindrar i vardagen. 

Många kämpar med låg självkänsla och dåligt självförtroende och känner sig därför nedstämda och misslyckade. Brist på glädje och livslust kan ge upplevelser av meningslöshet och tomhet och funderingar kring den egna positionen i livet och i relation till andra kan kännas svårlösta. 

En bokstavsdiagnos som försvårar eller ett eget destruktivt beteende kan vara ytterligare anledningar till att söka hjälp. 

Psykoterapi till ungdomar – varför?

I terapin utmanas ungdomarna i sina gängse tankebanor för att se möjligheter och återta makt och mening i sina liv. Man kanske helt måste ompröva sitt liv och omskapa det i en ny form…

Psykoterapeutiska samtal kan hjälpa en ungdom att sätta ord på känslor och tankar och på så sätt förstå och få en förklaring till egna och andras reaktioner, varför det är som det är helt enkelt. Detta i sig ger en lättnad och medför en större möjlighet att själv ta kommandot över och påverka sitt liv. 

Genom att utmanas och vägledas och öva upp det kritiska tänkandet ges chansen att finna andra sätt att hantera livet på och hitta nya vägar. Det i sin tur ger ringar på vattnet och skapar möjligheter för en ökad känsla av herravälde över sitt liv. Detta ger också ett vidare perspektiv på egna avsikter och tillvaron i stort.

KBT för par

Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina relationssvårigheter. 

Paret/familjen kan ha fastnat i negativa tankar och beteenden som man inte har lyckats bryta själv.

Frågorna kan handla om dålig kommunikation, utebliven närhet, otrohet och svartsjuka eller om olika åsikter beträffande ekonomi och barnuppfostran. Nästan alla parrelationer har potentialen att bli bättre, förutsatt att parterna är villiga att lägga ner tillräckligt arbete och att de vill engagera sig för detta.

KBT för par

KBT för par är en behandlingsmetod, vilken kombinerar olika strategier som gynnar parets känslomässiga acceptans med ett samtidigt förändringsarbete av negativa tankar, upplevelser och beteenden. 

Målet att lära ut färdigheter i att vara medvetet närvarande i det man gör, att öka uppskattningen för varandras olikheter och att hitta förhållningssätt gentemot varandra som fungerar långsiktigt. 

Hur fungerar KBT för par?

Paret får öva nya och fungerande beteenden som accepteras av båda för att möta varandras behov. KBT för par, IBCT (integrative behavioral couple therapy) är en evidensbaserad terapimetod som passar för alla familjekonstellationer och par. 

Schematerapi för par

Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina relationssvårigheter. Paret/familjen kan ha fastnat i negativa tankar och beteenden som man inte har lyckats bryta själv. 

Frågorna kan handla om dålig kommunikation, utebliven närhet, otrohet och svartsjuka el ler om olika åsikter beträffande ekonomi och barnuppfostran. Nästan alla parrelationer har potentialen att bli bättre, förutsatt att parterna är villiga att lägga ner tillräckligt arbete och att de vill engagera sig för detta.

Schematerapi för par

Det förekommer att par fastnar i en kretsgång av missförstånd, ömsesidiga känslor av att vara försummad eller fientlighet och avvisning. Osämjan följer samma mönster men det leder inte till någon lösning.

Schematerapi för par gör det möjligt att skärskåda dessa konfliktmönster och att komma till klarhet om vad det verkligen handlar om. Båda parterna får lära sig förstå varandras scheman och hur dessa triggas och vardera part kan på så sätt bli den helande kraften istället för den som utlöser.

Syftet med schematerapi är att klargöra mönster och tidiga icke mötta behov som påverkar relationen och att transformera dessa så att relationen kan bli en källa till känslomässig läkning, stöd och välbefinnande. 

Mindfulness-baserad kognitiv beteendeterapi

I den mindfulness-baserade kognitiva terapin handlar det om att träna sig i att vara medvetet närvarande i sina upplevelser, att acceptera och observera sina sinnesintryck, känslor och tankar – negativa såväl som positiva. 

Syftet är att få ett mer distanserat och observerande förhållningssätt till sina tankar och tankeinnehåll, och på sätt se dem för vad de är – just tankar men inte nödvändigtvis verklighet.

Psykodrama

Vad är psykodrama?

Psykodrama är gruppterapi i form av spontan teater och bedrivs vanligen i form av en fast grupp, som träffas regelbundet under en längre tid. Arbetssättet innebär att med hjälp av gruppen iscensätta angelägna teman som spelas upp i dramaform här och nu. 

Aktionen på scenen väcker upp känslor och glömda minnen och formas till möten med viktiga personer ur ens liv eller en annan aspekt av en själv. Man iscensätter konkreta situationer, relationer, livshändelser, drömmar, fantasier etc. 

I dramat får man tillfälle att undersöka sina förhållningssätt och reflektera över sina olika roller i livet, hur man utvecklade dem och hur de format ens tillvaro. Man får stöd att utveckla sin kreativitet och spontanitet för att kunna göra nya val och pröva nya roller. 

Varje session avslutas genom att den som spelat upp sitt drama får svar från de övriga deltagarna som delar med sig av vilka känslor dramat väckt hos dem och vad de känner igen från sina egna erfarenheter.

Familjerekonstruktion

Familjerekonstruktion är en metod utvecklad av Virginia Satir, en av pionjärerna inom familjeterapin. Det innebär att i dramatisk form framställa viktiga händelser ur en familjs historia under tre generationer. 

Familjehistoriken kan vidare belysas med hjälp av genosociogrammet (familjeträdet) och familjeatomen (ett diagram över nätverket mellan de viktiga personerna i familjen, levande och döda). Man kan genom att på scenen framställa genosociogrammet spåra hur omedvetna attityder, tanketraditioner och handlingar kan överföras från generation till generation. Att förstå dessa mönster hjälper oss att mera medvetet göra våra val om hur vi lever våra liv.

Skolrelaterad problematik

På Åsö Psykoterapi kan vi stötta familjer och unga vuxna som upplever olika typer av skolrelaterad problematik.

Höga krav som skapar oro och stress

Skolan idag ställer höga krav på våra barn och ungdomar, något som lätt kan orsaka problem i form av hög stress, oro och ångest. Uttrycken kan te sig olika från person till person och även förändras över tid. Vissa elever utvecklar en problematisk skolfrånvaro som i sin tur ökar på stressen ännu mer. Andra kan bli utåtagerande, antingen verbalt, fysiskt eller både och. En tredje kategori försvinner mer och mer bland de andra eleverna och blir helt enkelt inte tillräckligt sedda. 

Viktigt med tidiga insatser

Oavsett problematik är det viktigt med tidiga insatser där såväl kunskap om skollagen, anpassningar och det mänskliga beteendet behöver stå i fokus. Vårdnadshavare till elever i behov av stöd hamnar också själva lätt i en situation där de står utan stöd. De har ofta fullt upp med att stötta sitt barn och försöka få hjälp till barnet. För att vårdnadshavare ska orka att hålla i, hålla om och hålla ut i arbetet med sitt skolbarn är det viktigt att få en förståelse för sitt eget barns behov. Samtidigt är det minst lika viktigt att man får hjälp med att bygga upp den egna styrkan som i sin tur krävs för att orka stå bredvid i sen sådan här situation. 

Ta kontakt med oss på Åsö Psykoterapi om du eller dina barn upplever skolrelaterade problem och vill ha hjälp med att hantera dem!

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en av de saker vi behandlar på Åsö Psykoterapi.

Vanliga neuropsykiatriska diagnoser

Några av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är ADHD, Autism och Tourettes syndrom. Dessa kan påverka en individs vardag så pass mycket att det blir en funktionsnedsättning. Oavsett nivå på funktionsnedsättningen behöver individens behov av stöd stå i centrum för behandlingen och i såväl mötet med patienten som under den terapeutiska behandlingen är kunskapen om och förståelsen för situationen viktigt. 

Individanpassad behandling vid NPF

Alla individer upplever och bearbetar sinnesintryck på olika sätt och därför är det också viktigt att terapin anpassas efter individens egna behov. Vi är alla olika oavsett diagnos, men en generell kunskap om de olika diagnoserna samt möjliga anpassningar är viktiga i mötet med patienten. En terapeutisk behandling består till stor del i att finna acceptans för sin diagnos och på att få en förståelse för och en insikt i sina egna specifika styrkor och svagheter. En stor del av arbetet går också ut på att hitta möjliga anpassningar för att hantera livet och de utmaningar som funktionsnedsättningen för med sig på ett bättre sätt. 

Du som är i behov av stöd i samband med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är varmt välkommen att kontakta oss på Åsö Psykoterapi!

Mentaliseringsbaserad terapi, MBT

Vad är MBT?

Mentaliseringsbaserad terapi är en behandlingsmetod där man arbetar med att öka personens psykiska hälsa, livskraft, vitalitet och förmåga till trygga relationer genom att tränar upp fallenheten till medvetenhet om sitt eget och andras sätt att känna, tänka och reagera. Att kunna se sig själv utifrån och andra människor inifrån, det som benämns som en persons mentaliseringsförmåga.

Mentaliseringsbaserad terapi grundar sig i psykodynamisk teori. När vår förmåga att mentalisera sviktar kan det bidra till psykisk ohälsa, svårigheter att förstå vad man själv känner, grubblerier, bristande självkänsla, impulsivt agerande samt att det lättare uppstår konflikter och missförstånd i nära relationer och till andra människor i omgivningen. 

Att öka sin förmåga att mentalisera ökar förmågan att kunna känsloreglera som bidrar till ett minskat behov av att agera på destruktiva impulser och ökar förmågan att fungera i relation till sig själv och till andra människor.